Masz pytanie?
arrow
Przeczytano
20.09.2022 Czas czytania: 5 min

Od 1 lipca 2022 roku prosumenci rozliczani są na zasadzie net-billingu a wprowadzona do 30 czerwca, ale niepobrana przez system, energia zasiliła ich depozyt prosumencki. Jak działa konto prosumenckie przy rozliczaniu prądu z instalacji fotowoltaicznej oraz jak jest rozliczana energia? Zapraszamy do lektury. 

Zasadniczą różnicą między systemem opustów (net-meteringiem) a net-billingiem jest sposób rozliczania energii. Ten pierwszy pozwala prosumentowi na przekazanie nadwyżek energii do sieci, pełniącej funkcję magazynu energii. W zamian możliwe jest bezpłatne pobranie z sieci takiej ilości energii, która odpowiada 80% energii tam przekazanej. Pozostałe 20% stanowi pewien rodzaj opłaty za obsługę magazynowania i przesyłania prądu. Net-billing wprowadza zmiany na rozliczanie wartościowe, na zasadzie kupna - sprzedaży energii do sieci, która jest odpowiednio wyceniana. Energię, którą sprzedamy po cenie hurtowej (oddając do sieci) będziemy mogli też kupić po cenie detalicznej (odebrać). Wykorzystamy do tej operacji środki ze sprzedaży zgromadzone na koncie prosumenckim w formie depozytu. Od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2024 roku nadwyżka energii z fotowoltaiki będzie rozliczana według średniej ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN), z poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

Nadwyżka energii będzie odkładana na specjalnym koncie prosumenckim, określanym depozytem, przedstawiającym wartość energii wprowadzonej do sieci przez prosumenta w danym okresie rozliczeniowym. Środki na nim zgromadzone będą służyć do obniżenia wartości energii pobranej z sieci. Ta ostatnia będzie wyceniana po stawce określonej w umowie ze sprzedawcą energii. Depozyt prosumencki możliwy jest do wykorzystania przez 12 miesięcy, od dnia przypisania do konta prosumenta. Część niewykorzystanych w ciągu 12 miesięcy nadwyżek energii będzie mogła zostać zwrócona prosumentowi, natomiast zwrot nie może przekroczyć 20% wartości energii wprowadzonej do sieci w danym miesiącu kalendarzowym. Zwrot zostanie wypłacony do końca 13. miesiąca. Warto wspomnieć, że energia wyprodukowana przez domową instalację fotowoltaiczną jest zwolniona z podatku dochodowego PIT, akcyzy oraz VAT.

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii cena za energię wprowadzaną do sieci w okresie od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2024 roku będzie określana jako średnia miesięczna cena energii po stawce rynku hurtowego z wcześniejszego miesiąca. Stawkę tę podaje operator krajowego systemu elektroenergetycznego – w Polsce: PSE (Polskie Sieci Elektroenergetycznego). Rynkowa miesięczna cena energii RCEm jest ustalana oddzielnie dla każdego miesiąca, na podstawie rynkowej ceny energii RCE oraz ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez prosumentów i prosumentów zbiorowych w określonej jednostce czasu. Operator PSE będzie ją regularnie publikował na swojej stronie, po zakończeniu każdego miesiąca. 

Od 1 lipca 2024 r. rozliczanie fotowoltaiki w systemie net-billingu będzie oparte o rozliczenie wartości nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumentów, z zastosowaniem taryf dynamicznych, ustalane na podstawie cen godzinowych. Wartość energii wprowadzonej do sieci będzie ustalana wg ceny giełdowej godzinowej na rynkach dnia następnego. Cenę będzie wyznaczał operator rynku informacji energii: Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Natomiast wartość energii pobieranej z sieci będzie zgodna z taryfą sprzedawcy a sam prosument będzie płacił opłatę dystrybucyjną zmienną. Rozliczanie energii wprowadzonej i pobranej z sieci elektroenergetycznej będzie odrębne.

Zmiana rozliczeń na net billing w istocie nie zmieniła opłacalności inwestowania w fotowoltaikę, a samo zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi nadal wzrasta. Wprowadzenie depozytu prosumenckiego zwiększy w przyszłości świadomość wartości pobieranej i odprowadzanej energii z instalacji fotowoltaicznej, prowadząc równocześnie do przemyślanego korzystania z energii na co dzień jak i zwiększenia autokonsumpcji z fotowoltaiki.    

Mój Prąd 5.0
Artykuły

Mój Prąd 5.0 dotacje do fotowoltaiki pomp ciepła

"rodzina" "rachunki" "dotacje"
Artykuły

Mój Prąd 4.0 – wyższe dotacje i wydłużony termin naboru wniosków

farma fotowoltaiczna

Farmy fotowoltaiczne – wsparcie dla biznesu